Ga naar content
Ma t/m vrij vóór 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Wereldwijde verzending
Gratis verzending vanaf € 95,- binnen Nederland
Uniek handbeschilderd aardewerk

Algemene voorwaarden Heinen Delfts Blauw - Handelskoop

Artikel 1 – Toepassingsgebieden

Onder ‘Heinen Delfts Blauw’ wordt in deze voorwaarden verstaan:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Heinen Delftware Trading B.V.;
statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland;
kantoorhoudende op het adres: Industrieweg 7, 3881 LB Putten, Nederland;
Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 70420742;
BTW-nummer: NL 8583 11 781 B01;
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en levering tussen Heinen Delfts Blauw en koper, die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna genoemd als: koper). Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Heinen Delfts Blauw van de hand gewezen.
Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hem deze ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat hij deze heeft kunnen opslaan en deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Verder verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt.
De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Heinen Delfts Blauw van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Heinen Delfts Blauw.
 2. Heinen Delfts Blauw behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (gedeeltelijk) niet te accepteren.
 3. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Heinen Delfts Blauw te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief eventuele BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk kenbaar worden gemaakt.
 2. Voor betaling kan binnen de betalingstermijn van 14 dagen gebruik worden gemaakt van de op de factuur vermelde betalingsmogelijkheden en de daarbij vermelde voorwaarden.
 3. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk ter kennis van Heinen Delfts Blauw worden gebracht. 
 4. Alle aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.  
 5. AdviesverkoopprijzenOns bedrijf werkt met adviesverkoopprijzen waarbij wij willen waarborgen dat ons zorgvuldig opgebouwde merk Heinen Delfts Blauw geen speelbal wordt van prijsconcurrentie. Wij adviseren u om de adviesverkoopprijzen te volgen bij verkoop offline, online en op de diverse marketplaces. Het staat u vrij om onze producten tegen hogere prijzen aan te bieden maar niet onder de adviesverkoopprijzen. Wij zullen erop toe blijven zien om dit beleid ook te kunnen handhaven.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Heinen Delfts Blauw gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Gebruiken van Heinen Delfts Blauw content. Wij steken bij Heinen veel tijd in het creëren van sfeervol beeld van hoge kwaliteit. Alle content van Heinen Delfts Blauw, teksten, afbeeldingen, ontwerpen, promotiemateriaal etc. zijn dan ook auteursrechtelijk beschermd en blijven ten alle tijden eigendom van Heinen Delfts Blauw. Als reseller mag u vrij gebruik maken van onze gepubliceerde content voor uw online campagnes zoals uw sociale media kanalen mits u daarbij ons merk vermeld en/of de hashtag #heinendelftsblauw gebruikt. Afbeeldingen en ontwerpen mogen niet gebruikt worden zonder vermelding of voor het produceren van producten, decoratie, posters of anderszins. Ons marketingteam zal met regelmaat PoS materiaal laten produceren ter ondersteuning van de verkoop van de producten die in de winkels gebruikt kan worden.

Artikel 5 – Levering en risico

 1. Heinen Delfts Blauw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Heinen Delfts Blauw kenbaar heeft gemaakt.
 3. Heinen Delfts Blauw is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 4. De door Heinen Delfts Blauw opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de geldende omstandigheden op het moment van sluiten van de overeenkomst en gaat in op het moment van de orderbevestiging aan de koper. Heinen Delfts Blauw streeft ten alle tijden de gecommuniceerde afleveringstermijn na.
 5. De koper heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst, wanneer Heinen Delfts Blauw de opgegeven aflevertermijn overschrijdt, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat.
 6. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Heinen Delfts Blauw hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding conform leden 5 en 6 van dit artikel zal Heinen Delfts Blauw de bedragen die de koper eventueel aan Heinen Delfts Blauw betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
 8. Het risico van beschadiging of vermissing van de producten ligt bij Heinen Delfts Blauw tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bewijslast dat een product bij bezorging beschadigd is of juist vermist is, ligt bij koper. Deze bepaling is niet van toepassing op internationale/grensoverschrijdende opdrachten.
 9. Voor leveringen buiten Nederland en leveringen van unieke opdrachten of een combinatie hiervan gelden, vermeld in artikel 6 en 9, afwijkende- en/of aanvullende bepalingen wat betreft leveringen en risico.
 10. Franco levering bij een orderwaarde vanaf € 250,- ex. btw.

Artikel 6 – Levering grensoverschrijdende opdrachten

 1. Onder ‘grensoverschrijdende opdrachten’ wordt verstaan de opdrachten die Heinen Delfts Blauw uitvoert voor de koper met een plaats van levering buiten Nederland. De hiervoor betreffende bepalingen zijn, net als de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, hierop van toepassing.
 2. Voor grensoverschrijdende/internationale opdrachten zijn de INCO-terms 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing. 
 3. Heinen Delfts Blauw is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de kosten en het risico van beschadiging of vermissing van de producten tot het moment dat de producten aan boord van het schip zijn geplaatst, zoals voorgeschreven in de INCO-term Free on Board (FOB). Vanaf dit ‘critical point’ gaan de kosten en het risico over op de koper. De bewijslast dat een product vóór bezorging op het critical point beschadigd is of juist vermist is, ligt bij koper.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien toepasselijk, behoudt Heinen Delfts Blauw zich het eigendom voor van alle door Heinen Delfts Blauw geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Heinen Delfts Blauw aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 1. Heinen Delfts Blauw staat ervoor in, voor zover hier kennis van is, geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. De koper staat ervoor in geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Heinen Delfts Blauw, dan wel toeleveranciers van Heinen Delfts Blauw.

Artikel 9 – Levering unieke opdrachten

 1. Onder ‘unieke opdrachten’ wordt verstaan de producten die Heinen Delfts Blauw vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van de koper. De hiervoor betreffende bepalingen zijn, net als de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, hierop van toepassing. 
 2. Heinen Delfts Blauw streeft ten alle tijden de afgesproken afleveringstermijn na. Indien door onvoorziene omstandigheden in het productieproces bij Heinen Delfts Blauw deze afleveringstermijn niet gehaald kan worden, wordt met de koper naar een bevredigende oplossing gezocht. Een opdracht voor unieke producten welke in productie is genomen, kan niet worden ontbonden.
 3. Voor de levering van unieke opdrachten die grensoverschrijdend zijn hanteert Heinen Delfts Blauw de voorwaarden zoals omschreven in artikel 6.
 4. Tenzij anders overeengekomen, zal de koper een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag doen, dan wel vooruitbetaling van de opstartkosten worden gevraagd.
 5. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Heinen Delfts Blauw gerechtigd om de prijs te verhogen, tenzij de verhoging bij de orderbevestiging reeds bekend was.
 6. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, alsmede de grafische vormgeving van (handels)namen, merken, beeldelementen en logo’s, door of namens Heinen Delfts Blauw bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven het (intellectueel) eigendom van Heinen Delfts Blauw.
 7. De koper garandeert dat het gebruik van door de koper verstrekte gegevens, (handels)namen, merken of anderszins, Heinen Delfts Blauw niet in strijd brengt met wettelijke voorschriften of rechten van derden. De koper vrijwaart Heinen Delfts Blauw volledig van alle directe en indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken welke derden richting Heinen Delfts Blauw maken.
 8. Wanneer een aanbieding begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden bevat, blijven deze ten alle tijden eigendom van Heinen Delfts Blauw en dienen op verzoek door de koper teruggezonden te worden. Ze mogen zonder toestemming van Heinen Delfts Blauw niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 9. Heinen Delfts Blauw is, indien noodzakelijk of wenselijk voor een juiste uitvoering van de opdracht, gerechtigd om derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de koper worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.  

Artikel 10 – Garantie en conformiteit

 1. Heinen Delfts Blauw garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. De geleverde producten worden door Heinen Delfts Blauw voor een periode van 90 dagen na aflevering gegarandeerd als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten.  
 3. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Heinen Delfts Blauw. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen aan Heinen Delfts Blauw te worden gemeld binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Heinen Delfts Blauw aangegeven.
 4. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal door Heinen Delfts Blauw met de koper naar een passende oplossing worden gezocht. Eventuele vervangen zaken worden eigendom van Heinen Delfts Blauw. 
 5. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Heinen Delfts Blauw en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

 Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Heinen Delfts Blauw voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heinen Delfts Blauw.
 2. Heinen Delfts Blauw is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
 3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Heinen Delfts Blauw, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 3, is Heinen Delfts Blauw voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
 4. De aansprakelijkheid van Heinen Delfts Blauw en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Heinen Delfts Blauw) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Heinen Delfts Blauw aan haar uitgekeerde bedrag.
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Heinen Delfts Blauw ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via www.heinendelftsblauw.nl, telefoon of de klantenservice worden gemeld bij Heinen Delfts Blauw, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Heinen Delfts Blauw ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Heinen Delfts Blauw binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Indien Heinen Delfts Blauw door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan zijn verplichtingen richting de koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Onder overmacht van Heinen Delfts Blauw wordt verstaan elke van de wil van Heinen Delfts Blauw onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn verplichtingen richting de koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Heinen Delfts Blauw kan worden verlangd, waaronder maar niet beperkt tot werkstakingen, transportstoringen, onlusten en oorlogstoestanden, natuurrampen, diefstal, molest, brand en het niet (tijdig) nakomen van leveranciers van Heinen Delfts Blauw.          
 3. Indien de overmachtstoestand tenminste drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. 
 4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 14 - Ontbinding

 1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de koper, heeft Heinen Delfts Blauw het recht alle overeenkomsten met de koper te ontbinden.
 2. Indien de koper niet naar behoren of niet binnen een gestelde termijn of tijdig aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst voldoet, is de koper in verzuim en is Heinen Delfts Blauw gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of op te schorten tot uitbetaling voldoende zeker is gesteld. 

Artikel 15 – Overige bepalingen

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Op alle overeenkomsten tussen Heinen Delfts Blauw en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het toepasselijke recht.

De desbetreffende Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Heinen Delfts Blauw en koper, tenzij Heinen Delfts Blauw er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Heinen Delftware Trading B.V. 2019