Ga naar content
Ma t/m vrij vóór 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Wereldwijde verzending
Gratis verzending vanaf € 95,- binnen Nederland
Uniek handbeschilderd aardewerk

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tussen Heinen Delfts Blauw en koper, die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna genoemd als: koper) zijn de Algemene voorwaarden Heinen Delfts Blauw – Handelskoop (hierna genoemd als: algemene voorwaarden) van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden gelden als aanvulling op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden, evenals de aanvullende leveringsvoorwaarden kunt u downloaden van https://www.heinendelftsblauw.nl en kunnen op verzoek worden toegestuurd. 
Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Heinen Delfts Blauw maatwerk vervaardigt of doet vervaardigen, in specifieke opdracht van de koper.
Onder maatwerk wordt in deze verstaan de producten die Heinen Delfts Blauw in grote aantallen vervaardigt of doet vervaardigen op productielocaties buiten Nederland, in specifieke opdracht van de koper.
Daar de overeenkomsten betreffend maatwerk niet volledig te vergelijken zijn met de overige overeenkomsten tussen Heinen Delfts Blauw en koper, zijn aanvullende leveringsvoorwaarden van Heinen Delfts Blauw van toepassing. Daar waar de leveringsvoorwaarden onderling afwijken of tegenstrijdig zijn, zullen de aanvullende leveringsvoorwaarden van Heinen Delfts Blauw uitdrukkelijk prevaleren boven de algemene voorwaarden. De aanvullende leveringsvoorwaarden betreffen de hierop volgende bepalingen.


Artikel 2 - Prijzen en betalingstermijnen

 1. De kosten die gemaakt worden in het voortraject van de overeenkomst (waaronder samplekosten), worden door Heinen Delfts Blauw doorberekend aan de koper. 
 2. De doorberekende kosten genoemd in lid 1 van dit artikel worden bij totstandkoming van de overeenkomst door Heinen Delfts Blauw verrekend met de aanbieding. 
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal de koper een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag doen, dan wel vooruitbetaling van de opstartkosten worden gevraagd. Het restant dient binnen 14 dagen na levering door de koper aan Heinen Delfts Blauw te worden betaald op de wijze die bepaald is in artikel 3 lid 2 van de algemene voorwaarden.  4. Heinen Delfts Blauw is verantwoordelijk voor de kosten van verzending van de producten tot aan de klant, mits het afleveradres in Nederland is. Voor leveringen buiten Nederland worden verzendingskosten in rekening gebracht, welke afzonderlijk kenbaar worden gemaakt. 

 
Artikel 3 – Aantallen

 1. Op overeenkomsten binnen deze aanvullende leveringsvoorwaarden hanteert Heinen Delfts Blauw normaliter een minimale afname van 500 stuks door de koper voor de eerste bestelling. Een kleinere afname is mogelijk, in dit geval zal Heinen Delfts Blauw mogelijk extra kosten in rekening brengen. 
 2. Eventuele vervolgbestellingen kunnen geleverd worden in kleinere hoeveelheden dan de in lid 1 genoemde 500 stuks. 

 
Artikel 4 - Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven in de samples gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

 
Artikel 5 - Leveringen en risico

 1. De bepalingen uit dit artikel prevaleren boven de bepalingen in artikel 6 en 9 van de algemene voorwaarden en gelden als aanvulling op de bepalingen in artikel 5 van de algemene voorwaarden. 
 2. De INCO-terms 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing. 
 3. Heinen Delfts Blauw is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de kosten en het risico van beschadiging of vermissing van de producten tot het moment dat de producten bij Heinen Delfts Blauw in Nederland zijn afgeleverd. Voor de bepalingen die vanaf hier gelden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. De bewijslast dat een product vóór bezorging op het bij Heinen Delfts Blauw in Nederland beschadigd is of juist vermist is, ligt bij koper.
 4. Wanneer levering rechtstreeks vanuit de plaats van productie naar de koper geschied, is Heinen Delfts Blauw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de kosten en het risico van beschadiging of vermissing van de  producten tot het moment dat de producten aan boord van het schip zijn geplaatst, zoals voorgeschreven in de INCO-term Free on Board (FOB). Vanaf dit ‘critical point’ gaan de kosten en het risico over op de koper. De bewijslast dat een product vóór bezorging op het critical point beschadigd is of juist vermist is, ligt bij koper. 
 5. De door Heinen Delfts Blauw opgegeven afleveringstermijn geldt slechts als een indicatie en is gebaseerd op de geldende omstandigheden op het moment van sluiten van de overeenkomst. Er worden aan de koper geen rechten ontleend op basis van de opgegeven afleveringstermijn. 
 6. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Heinen Delfts Blauw gerechtigd om de prijs te verhogen, tenzij de verhoging bij de orderbevestiging reeds bekend was.
 7. De koper garandeert dat het gebruik van door de koper verstrekte gegevens, (handels)namen, merken of anderszins, Heinen Delfts Blauw niet in strijd brengt met wettelijke voorschriften of rechten van derden. De koper vrijwaart Heinen Delfts Blauw volledig van alle directe en indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken welke derden richting Heinen Delfts Blauw maken.
 8. Heinen Delfts Blauw is, indien noodzakelijk of wenselijk voor een juiste uitvoering van de opdracht, gerechtigd om derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de koper worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.  

 
Artikel 6 - Ontbinding

 1. Na de aanbetaling van 30% door de koper, zoals bepaald in artikel 2 lid 3, zal Heinen Delfts Blauw de opdracht in productie nemen en vervalt de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 2. Heinen Delfts Blauw is op ieder moment gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, wanneer blijkt dat het om welke reden dan ook de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. 
 3. Eventuele kosten in het voortraject (waaronder samplekosten) worden in geval van ontbinden door Heinen Delfts Blauw aan de koper vergoed. 

 
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Wanneer een aanbieding begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden bevat, blijven deze ten alle tijden eigendom van Heinen Delfts Blauw en dienen op verzoek door de koper teruggezonden te worden. Ze mogen zonder toestemming van Heinen Delfts Blauw niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 2. Heinen Delfts Blauw staat er voor in de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen wanneer koper (handels)namen, merken, beeldelementen, logo’s of andere bescheiden overlegd voor het doen van een aanbieding.
 3. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, alsmede de grafische vormgeving van (handels)namen, merken, beeldelementen en logo’s, door of namens Heinen Delfts Blauw bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven het (intellectueel) eigendom van Heinen Delfts Blauw. Ze mogen zonder toestemming van Heinen Delfts Blauw niet voor andere doeleinden worden ingezet. 

 
Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. Heinen Delfts Blauw staat ervoor in, voor zover hier kennis van is, geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van koper.

 
Artikel 9 - Garantie en conformiteit

 1. Heinen Delfts Blauw hanteert een standaard van 90 dagen garantie, zoals bepaald in artikel 10 lid 2 van de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de overeenkomst, waaronder maatwerkovereenkomsten, en het producttype kan hier van worden afgeweken. Dit zal afzonderlijk bepaald worden.

 
Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Heinen Delfts Blauw voor schade is uitgesloten in het geval dat zij wenst de overeenkomst te ontbinden, zoals bepaald in artikel 6 lid 2, waaronder mede begrepen de aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heinen Delfts Blauw. 

 
Artikel 11 - Overmacht

 1. In het geval van overmacht en beide partijen het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, zoals bepaald in artikel 13 lid 3 van de algemene voorwaarden, wordt naar een passende oplossing gezocht voor de reeds gedane kosten door beide partijen. 

 
Overige bepalingen die van toepassing zijn op maatwerkovereenkomsten staan in de Algemene voorwaarden Heinen Delfts Blauw – Handelskoop.


Heinen Delftware Trading B.V. 2019